Dożywianie w szkole (MOPS i płatne)

Deklaracja korzystania z posiłków obiadowych w stołówce szkolnej

Oświadczenie RODO do deklaracji korzystania z posiłków obiadowych

Informacja dla rodziców dzieci korzystających z dożywiania w szkole (MOPS)

W przypadku nieobecności w szkole dzieci zakwalifikowanych do dożywiania, rodzic ma obowiązek odebrać posiłek dla dziecka, lecz gdy nie odbierze go w porze rozdawania posiłku zostanie wskazane inne dziecko w szkole potrzebujące tej formy wsparcia.


Informacja dla rodziców dzieci korzystających z płatnych obiadów.

Wpłata za obiady dokonywana jest z góry na konto: 37 1130 1105 0005 2475 4320 0002

– za wszystkie dni robocze w miesiącu w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca!

W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Zaległość w płatności za dany miesiąc żywieniowy powoduje wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca.


Nieobecność na posiłkach obiadowych (choroba, wycieczka), należy zgłosić wcześniej telefonicznie, osobiście lub sms-em, najpóźniej do godziny 8:30 w dniu nieobecności.

780 051 990 – kierownik stołówki

Zgłoszone nieobecności będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc.


Ważne!

W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów, zmiany numer rachunku bankowego, fakt ten należy zgłosić u Dyrektora szkoły w Głojcach lub u Kierownika Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dukli do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.