Dla rodziców – informacje i dokumenty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024
 

W w/w dniach dla dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy.
W tych dniach nie jest organizowane dożywianie.

Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w proponowanych powyżej zajęciach proszeni są o złożenie przed dniem wolnym pisemnej informacji do wychowawcy klasy z podaniem godzin, w których dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy szkolnej.

Dokumenty dla rodziców:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej