Szkolne koło PCK

Szkolne koło PCK Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

  • pomoc potrzebującym uczniom
  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej
  • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
  • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności  i samorealizacji  dzieci i młodzieży
  • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizują szkolne koła, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Kto może być członkiem SK PCK?
Członkami Szkolnego Koła PCK mogą być uczniowie począwszy od klasy 0 do III szkoły podstawowej, IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum czerwonokrzyskiego ruchu młodzieżowego, współpracujący stale z daną szkołą, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym realizując zadania Czerwonego Krzyża.
Opracowała: E.K.